WOS Gobabis wordt officieel erkend door de belastingdienst als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Dit betekent dat:

  • Giften aan WOS Gobabis aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting van de schenker;Giften aan WOS Gobabis aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting van de schenker;
  • Uitkeringen die de Stichting doet, vrijgesteld zijn voor het recht van schenking;
  • Over erfenissen en schenkingen die Stichting WOS Gobabis ontvangt hoeft geen successie- of schenkingsrecht betaald te worden.

Notariële akte
Als u voor een periode van minimaal 5 jaar per jaar een vast bedrag wilt schenken en deze schenking per notariële akte vastlegt, is deze schenking volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting, zonder drempel. Afhankelijk van uw inkomen en de daarbij gehanteerde belastingschijven, betaalt de fiscus maximaal 52% van de schenking.

Bankrekeningnummer WOS
NL 08 RABO 0389 0875 72 Rabobank

Kamer van Koophandel
Stichting WOS is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KVK nummer: WOS 41004834.
RSIN: 816641882.

Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders
Voorzitter: Anita Merkus
Secretaris: Tett Vaatstra
Penningmeester: Monique Terpstra

Beloningsbeleid
Er zijn geen mensen in dienst en er worden geen salarissen betaald.
Alleen gemaakte onkosten kunnen gedeclareerd worden.

WOS-Gobabis Activiteitenverslag 2017

Klik hier voor het WOS_jaarverslag_2017.docx

Beleidsplan in hoofdlijnen

We realiseren ons dat na 20 jaar vriendschap er best accenten anders komen te liggen. Namibië is een land in ontwikkeling en ongeveer 25 jaar een zelfstandige democratie. Het vergt tijd, met vallen en opstaan, om ook hierin verder te groeien. Het is prachtig dat Namibië zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld als een land waar het relatief rustig en veilig wonen is, en zeker heel bijzonder als je naar een aantal omringende landen kijkt. In onze relatie merken we ook dat men meer dingen zelf wil doen en dat is natuurlijk prima. Voor onze vriendschap maakt dat niet uit maar we willen, met de wijze waarop we projecten gaan doen, meer toe naar kleinschalige concrete projecten. We noemen de volgende:

Ouderenzorg
We gaan ons niet meer richten op het Old Age Home maar willen, samen met De Thuiszorg Friese Wouden, Home Based Care in Epako ontwikkelen. Hiervoor is, in het laatste kwartaal, door een stagiair van de NHL onderzoek gedaan en we zullen dit samen verder uitwerken en realiseren.

Gehandicaptenzorg
Tijdens het laatste bezoek aan Gobabis in oktober 2015 zijn er contacten gelegd met het nieuwe ministerie van “disabilities”. Van de nieuwe president in Namibië is dit namelijk een van de speerpunten van beleid. Het ministerie is zeer geïnteresseerd om samen met Smallingerland te kijken naar de mogelijkheden en het ontwikkelen van een pilot project.

Kleinschalige werkgelegenheidsprojecten
In de “township“ van Windhoek is met succes een werkgelegenheidsproject voor kansarme vrouwen gestart. Ook voor Gobabis (Epako) zou het geweldig zijn als  daar ook een zelfde werkgelegenheidsproject gerealiseerd kan worden. Door de WOS is nu een plan voor ontwikkeld en dit willen de komende maanden verder uitwerken.

Stageprojecten
Samen met ROC Friese Poort zijn plannen ontwikkeld om studenten met gerichte opdrachten, voor en in Gobabis, stage te laten lopen. Omdat de Friese Poort ook in andere landen in de wereld actief is zal dat, zoals het nu lijkt, vanaf 2017 zijn.

Project Support Group (PSG)
De PSG zal verder gaan met het uitbouwen van pre-schools en tuinen. 

 

Financiën:
Hier kunt de financiële PDF bestanden downloaden.

baten_en_lasten_2012_Blad1.pdf

balans_wos_2012_Blad1.pdf

Jaarrapport WOS-Gobabis 2013

Jaarrapport WOS-Gobabis 2014

Jaarrapport WOS-Gobabis 2015

Jaarrapport WOS-Gobabis 2016

Jaarrapport_2017_WOS.pdf